Knauf Firewin

ПРАВНИ РЕФЕРЕНЦИИ

Одговорност

Оваа веб страница е создадена со должно внимание и нејзината содржина редовно се ревидира. Сепак, одговорноста за точноста, ажурирањето, комплетноста и континуираната достапност е ограничена на случаи на груба небрежност или намерно несоодветно однесување. Обврзувачките информации, советите, препораките или изјавите се даваат само во рамките на индивидуалните комуникации со нашите клиенти. Го задржуваме правото да го смениме, да го додадеме, да го намалиме или дури и да го прекинеме нашиот интернет сервис во секое време. Нашата веб страница содржи линкови до надворешни веб страници на трети лица врз чија содржина ние немаме влијание. Ние не ги прифаќаме тие содржини како наши, бидејќи ние немаме никакво влијание врз нивната презентација и модификација. Давателот или операторот на која било поврзана веб страница е секогаш одговорен за содржината или политиката за приватност на соодветната веб страница.

Авторски права

Изгледот на веб страницата, сите графики и слики што се користат, како и содржината на оваа веб страница се заштитени со законот за авторски права. Експлицитно ги задржуваме сите права на сопственост. Особено, за секое копирање, уредување, откривање и каков било друг вид на користење е потребно писмено прифаќање од наша страна, освен ако дејството е дозволено без писмено прифаќање поради законски одредби. 


Пресметајте ја потрошувачката со нашата

Алатка за пресметување
  • Само за регистрирани корисници
  • Пресметајте практичнa покриеност 
  • Пресметај вкупно
Регистрирајте се бесплатно Најавете се