Knauf Firewin

ПРАВНИ ЗАБЕЛЕЖКИ

Отговорност

Този уеб сайт е създаден добросъвестно и съдържанието му се преглежда редовно. Независимо от това, отговорността за точност, актуалност, пълнота и постоянна наличност се ограничава до случаи на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение. Обвързващата информация, съвети, препоръки и декларации се предоставят само в рамките на индивидуалните комуникации с нашите клиенти. Ние си запазваме правото да променяме, добавяме, съкращаваме или дори да прекратяваме нашата интернет услуга по всяко време. Нашият уеб сайт съдържа връзки към външни уеб сайтове на трети лица, върху чието съдържание нямаме влияние. Ние не приемаме това съдържание като наше, тъй като нямаме никакво влияние върху представянето и измененията му. Доставчикът или операторът на всеки свързан уеб сайт носи отговорност за съдържанието или декларацията за поверителност на съответния уеб сайт.

Авторски права

Оформлението на уеб сайта, всички графики и снимки, както и съдържанието на този сайт, са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Изрично си запазваме всички права на собственост върху тях. По-специално, за всякакво копиране, редактиране, публикуване и всякакъв друг вид използване е необходимо нашето писмено съгласие, освен ако действието не е позволено без писмено съгласие, при спазване на законовите разпоредби.


Изчислете консумацията с нашия

Калкулатор
  • За регистрирани потребители
  • Изчислете практическото покритие
  • Изчислете общото количество
БЕЗПЛАТНА регистрация Вход